mono.kultur #06, François Ozon: Through The Looking Glass